isiNdebele

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 35 (isiNdebele)


1.9 MB

Namhlanje ku- Iketsetse–Zenzele, U-Dinah uthomile godu ufaka u-TT emrarweni ngokuthandwa kwakhe ukubukwa. u-Zack uncame mbala ukuzikhuphukisa njengosomabhizinisi.

Siyakuthokozisa Sibusiso Sibanyoni othumbe i-R4000 ephaliswanen lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ingabe yimalini u- TT ekufuze ayibeke e-akhawuntini yakhe i-Money Market call account soke isikhathi?

A. R5
B. R350
C. R20 000

[Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 34 (isiNdebele)


1.92 MB

Namhlanje ku-Iketsetse–Zenzele, babuyile abantu ababili abalitshwenyo khulu kilendawo, kanti ukubuya kwabo kuyokuletha omkhulu umraro emphakathini we-Iketsetse. Ingabe bobani labantu ababili abalitshwenyo na?

Siyakuthokozisa Annah Mahlangu othumbe i-R4000 ephaliswanen lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ingabe u-TT angayisisa njani ngokuphepha imalakhe kezinye iinkhampani?

A. Nge- Contract Save Account

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 33 (isiNdebele)


1.92 MB

Namhlanje ku-Iketsetse–Zenzele, uMike uphumile ebudisini, kgani akusinjalo? Yini lokhu uMike asolo akufihlela u-Sebe malungana nomlayezo orarako ekaradeni lakhe?

Siyakuthokozisa Amos Khumalo othumbe i-R4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ngiyiphi kilama-account angenzasi u-Zack asand’ukuyivula?

A. Yi-Bizlaunch Account
B. Yi-Prestige Banking Current Account namkha

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 32 (isiNdebele)


1.91 MB

Namhlanje ku- Iketsetse–Zenzele, u-Ma Angie uneendaba ezimnandi aziphathele uMa Nkosi, lokhuya u-MaNkosi asaratharatha nge-Phathi ka-Zack.

Siyakuthokozisa Londokuhle Ngwenya othumbe i-R4000 ephaliswanen lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ingabe ngimuphi umtjhinyana we-Standard Bank u-Zack bano- Ma Angie bebakhuluma ngawo ukuthi bawusebenzise emabhizinisinabo?

A. I-Access Point
B. BluMobi

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 31 (isiNdebele)


1.91 MB

Namhlanje ku-Iketsetse – Zenzele, indlu ka-Zack isengozini yokugqekezwa ngemva kokuthi kwenziwe umnyanya wokuyivula obe yipumelelo, ingabe bano-Portia bazoyibalekela njani ingozi enjalo?

Siyakuthokozisa Pakieso Ncongwana othumbe i-R4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ingabe uZack umbhadele njani u-Portia?

A. Nge-Standard Bank Banking App
B. Nge-Instant Money namkha
C. ngemali

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 30 (isiNdebele)


1.89 MB

Namhlanje ku-Iketsetse – Zenzele, izinto zikhamba kuhle ebhizinisini ka-Zack, kangangokuthi, sebe acabanga ukuthenga imitjhinyana yokubhadela i-Tap and Go ne- Snapscan njengezinye iindlela amaklayenti wakhe angabhadela ngazo.

Siyakuthokozisa Phumzile Mahlangu othumbe iR4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 29 (isiNdebele)


1.91 MB

Namhlanje ku- Iketsetse – Zenzele, uBemba owakhe waba ngilomuntu ongazi litho naziza kezokubhanka, nje sengungqondongqondo wakhona. Sebe akgona nokufundisa ngitjho no- Zack Makhathakhata.

Siyakuthokozisa Mpho Molishi othumbe iR4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ngimuphi umkhiqizo we-Standard Bank uBemba abone kungcono ukuthi usetjenziswe yibhizinisi ka-Zack?

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 28 (isiNdebele)


1.9 MB

Namhlanje ku-Iketsetse – Zenzele, ipilo kaMike ijame maquphe, kanti ngapha uSebe no MaNkosi batshwenyekile ngokuthi ingabe uzokusinda namkha njani.

Siyakuthokozisa Charlotte Ndala othumbe iR4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

UMike uyisekele njani i-Medical Aid yakhe?

A. Ngemali ayikhuphe ku-credit card
B. Nge-Standard Bank Hospital Plan namkha ngoku

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 27 (isiNdebele)


1.9 MB

Namhlanje ku- Iketsetse – Zenzele, uMike kufuze aziphendulele ku-Sebe ngama-beneficiaries( namkha abantu abatlolisele ukubabhadela) ku-app yakhe ye-Standard Bank , kanti ngapha u- Ma Angie uhlongoza indlela yokuthuthukela phambili nge-kharavana yakhe yesibili.

Siyakuthokozisa Martha Mathibela othumbe iR4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 25 (isiNdebele)


1.9 MB

Namhlanje ku-Iketsetse–Zenzele, izinto ingasuthi ziyamlungela u-Zack njengombana sekacabanga nokuthenga indlu esele kukade ayiqatjhile ngokusizwa yi-Standard Bank Home Loan.

Siyakuthokozisa Duduzile Masilela othumbe iR4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Nayikhibe u-Zack uthatha isiqundo sokuthenga indlu ayiqatjhileko ahlala kiyo kukunje, uzoyithenga njani?

A. Ngokusizwa ngu-Sash

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login