isiXhosa

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 35 (isiXhosa)


1.9 MB

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, u Dinah efaka u TT engxakini kwakhona ngezimanga zakhe. uZack uzama kangangoko ukuzinyusela phezulu njengosomashishini.

Sithi halala ku Sisipho Bhili oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Kufuneka u-TT agcine malini kwi Money Market Call Account yakhe maxa onke?

A. R5
B. R350
C. R20 000

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 34 (isiXhosa)


1.92 MB

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, kubuye ababini abanganqwenelwa nangubani kule ngingqi, ngathi uluntu lwase Iketsetse lusengxakini kwakhonay. Ingaba ngobani lemiguvela mibini ikruqulayo?

Sithi halala ku Lindikhaya Bhalindlela oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Ingaba u-TT angayivalela njani ngokhuseleko imali yakhe kwezinye iinkampani?

A. Nge Contract Save Account

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 33 (isiXhosa)


1.92 MB

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, uMike uphumile emanyaleni, phofu ingaba kunjalo? Yintoni le ifihlwa ngu Mike ku Sebe ngomyalezo omangalisayo osekhadini lakhe?

Sithi halala ku Mzamo Khwethu oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Yeyiphi kwezi akhawunti zase Standard bank Accounts evulwe ngu Zack mva nje?

A. Yi-Bizlaunch Account
B. Yi-Prestige Banking Current Account okanye

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 32 (isiXhosa)


1.91 MB

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, uMa Angie unendaba ezimandi aziphathele u Ma Nkosi, lo gama u Ma Nkosi esaqunjiswe yipati ka Zack.

Sithi halala ku Vusimzi Makaula oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Sesiphi isixhobo saseStandard Bank uZack noMaAngie abafuna ukusisebenzisa kumashishini abo?

A. Yi-Access Point
B. Yi-Blu Mobi
C. Yi-Platinum Cheque Card

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 31 (isiXhosa)


1.91 MB

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, Zack’s house is at risk of being burgled after a successful housewarming, how will he and Portia escape this danger?

Sithi halala ku Ernest Manyisane oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Ingaba u-Zack umhlawule njani u-Portia?

A. Nge Standard Bank Banking App
B. Nge Instant Money okanye
C. Imali ezinkozo

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 30 (isiXhosa)


1.9 MB

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, izinto ngathi ziyalunga kwishishini lika Zack, kangangokuba, ude ucinga ngendlela zokuhlawulwa eziyi Tap and Go ne Snapscan ukuze abathengi bakhe bahlawule lu.

Sithi halala ku Siyamthemba Ngetu oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Yeyiphi kwezi mveliso zase Standard Bank uZack aceba ukuzongeza kwishishini lakhe?

A. Instant Money
B. Snapscan okanye

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 29 (isiXhosa)


1.9 MB

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, uBemba owayengazi nowathwethwa kwezokubhankisha ngoku uyingcaphephe kwelicala lokubhankisha. Ude ufundisa into ethile le ingu Zack Makhathakhata buqu.

Sithi halala ku Buyilwa Manqathe oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Yeyiphi le mveliso yase Standard Bank u Bemba ayincomayo kwishishini lika Zack?

A. Yi-Blue Mobi yase Standard Bank

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 28 (isiXhosa)


1.89 MB

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, uMike uyarhoxoza ubomi bakhe busemngciphekweni, lo gama uSebe no Ma Nkosi bengazi nokuba uyakuphila kusini na.

Sithi halala ku Busisiwe Nhlapo oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Ingaba u Mike uyiphucula njani i-Medical Aid yakhe?

A. Ngemali evela kwi credit card yakhe
B. Nge Standard Bank Hospital Plan okanye

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 27 (isiXhosa)


1.91 MB

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, uMike kufuneka achoph’ayichaze ku Sebe ukuba ngobani aba bazuzayo kwi Standard Bank app yakhe, lo gama u Ma Angie esacingisisa ngokufumana i-caravan yesibini.

Sithi halala ku Pheliswa Mfakadolo oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

U-Mike uceba ukuyihlawula njani imali kwi akhawunti yebhanki ka Sebe?

A. Ngokusebenzisa i-Standard Bank App

Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 25 (isiXhosa)


1.9 MB

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, ngathi izinto ziyalunga kwicala lika Zack kuba ngoku ucinga ngokuthenga lendlu ebesoloko eyiqeshile, ngoncedo lwe Standard Bank Home Loan.

Sithi halala ku Sabelo Thena oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Ukuba u Zack wenza isigqibo sokuthenga lendlu ahlala kuyo, uzakuyithatha phi imali?

A. Ngoncedo luka Sash

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login