Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 27 (Sepedi)

  • Length: 1.9 MB
  • Format:

Lehono go Iketsetse – Zenzele, Mike o swanetše go araba Sebe gore ke bomang di-beneficiary tša gagwe go Standard Bank app. Ka lehlakoreng le lengwe Ma Angie o nagana gore o ya go lefela bjang ka caravan ya gago ya bobedi.

Re lebogiša Faith Ledwaba yo a ithopetšego R4000 phadišanong ya rena. Re sa lebale le bao ba ithopetšego airtime.

Bjale ke nako ya go ithopela divoutšhara tša airtime goba segolo se segolo sa beke le beke sa R4000 ge o ka nepa karabo ya potšišo ye e bonolo ya dikgetho tše ntši.

Naa Mike o akanya go tsenya tšhelete bjang akhaonteng ya panka ya Sebe?

A. Ka go šomiša Standard Bank App
B. Ka go šomiša ATM ya Standard Bank, goba
C. Lekaleng la kgauswi la Standard Bank

Go tsenela sms-a A, B goba C, leina la gago, sefane le Nomoro ya ID go 44186. Phadisano ye e tswalelwa ka Labobedi la di 11 August 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login