Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 27 (isiNdebele)

  • Length: 1.9 MB
  • Format:

Namhlanje ku- Iketsetse – Zenzele, uMike kufuze aziphendulele ku-Sebe ngama-beneficiaries( namkha abantu abatlolisele ukubabhadela) ku-app yakhe ye-Standard Bank , kanti ngapha u- Ma Angie uhlongoza indlela yokuthuthukela phambili nge-kharavana yakhe yesibili.

Siyakuthokozisa Martha Mathibela othumbe iR4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ingabe u-Mike uhlela ukuyithumela njani imali e-akhawuntini yebhanka ka-Sebe?

A. Ngokusebenzisa i-App ye- Standard Bank
B. Nge-ATM yeStandard Bank namkha
C. Ngegatja eliseduze le- Standard Bank

Ukungenela sms’sela u- A,u- B namkha u-C negama, nesibongo kunye ne-ID yakho ku-31531. Iphaliswaneli livalwa ngelesibili ngezi 11 August 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login