Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 27 (isiXhosa)

  • Length: 1.91 MB
  • Format:

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, uMike kufuneka achoph’ayichaze ku Sebe ukuba ngobani aba bazuzayo kwi Standard Bank app yakhe, lo gama u Ma Angie esacingisisa ngokufumana i-caravan yesibini.

Sithi halala ku Pheliswa Mfakadolo oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

U-Mike uceba ukuyihlawula njani imali kwi akhawunti yebhanki ka Sebe?

A. Ngokusebenzisa i-Standard Bank App
B. Nge Standard Bank ATM okanye
C. Kwisebe elikufuphi le Standard Bank

Ngenela ngoku SMS’a noba ngu A, B okanye C negama lakho, ifani nenombolo Yesazisi sakho kwa 44189. Olu khuphiswano luvala ngoLwesibini we 11 ku August 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login