Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 28 (Sepedi)

  • Length: 1.9 MB
  • Format:

Lehono go Iketsetse – Zenzele, Mike o bakwa le badimo, mola Sebe le Ma Nkosi ba le bohlokong bja gore a o tla phela goba aowa.

Re lebogiša Julia Mamabolo yo a ithopetšego R4000 phadišanong ya rena. Re sa lebale le bao ba ithopetšego airtime.

Bjale ke nako ya go ithopela divoutšhara tša airtime goba segolo se segolo sa beke le beke sa R4000 ge o ka nepa karabo ya potšišo ye e bonolo ya dikgetho tše ntši.

Naa Mike o ‘boosta’ (maatlafatša) Medical Aid wa gagwe bjang?

A. Ka tšhelete go tswa go credit card ya gagwe
B. Ka Standard Bank Hospital Plan, goba
C. Ka go boloka tšhelete go Contract Save Account

Go tsenela sms-a A, B goba C, leina la gago, sefane le Nomoro ya ID go 44186. Phadisano ye e tswalelwa ka Labobedi la di 18 August 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login