Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 28 (isiNdebele)

  • Length: 1.9 MB
  • Format:

Namhlanje ku-Iketsetse – Zenzele, ipilo kaMike ijame maquphe, kanti ngapha uSebe no MaNkosi batshwenyekile ngokuthi ingabe uzokusinda namkha njani.

Siyakuthokozisa Charlotte Ndala othumbe iR4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

UMike uyisekele njani i-Medical Aid yakhe?

A. Ngemali ayikhuphe ku-credit card
B. Nge-Standard Bank Hospital Plan namkha ngoku
C. Ngokubeka imali ku- Contract Save Account

Ukungenela sms’sela u- A,u- B namkha u-C negama, nesibongo kunye ne-ID yakho ku-31531. Iphaliswaneli livalwa ngelesibili ngezi 18 August 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login