Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 28 (isiXhosa)

  • Length: 1.89 MB
  • Format:

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, uMike uyarhoxoza ubomi bakhe busemngciphekweni, lo gama uSebe no Ma Nkosi bengazi nokuba uyakuphila kusini na.

Sithi halala ku Busisiwe Nhlapo oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Ingaba u Mike uyiphucula njani i-Medical Aid yakhe?

A. Ngemali evela kwi credit card yakhe
B. Nge Standard Bank Hospital Plan okanye
C. Ngokulondoloza imali kwi Contract Save Account

Ngenela ngoku SMS’a noba ngu A, B okanye C negama lakho, ifani nenombolo Yesazisi sakho kwa 44189. Olu khuphiswano luvala ngoLwesibini we 18 ku August 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login