Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 29 (Sepedi)

  • Length: 1.9 MB
  • Format:

Lehono go Iketsetse – Zenzele, Bemba yola a kilego a be a sa tsebe selo bjale ke matwetwe yo a se nang thaka mererong ya go panka. Kere e bile yena ka noši a rutago Zack Makhathakhata.

Re lebogiša Dinah Mmadi yo a ithopetšego R4000 phadišanong ya rena. Re sa lebale le bao ba ithopetšego airtime.

Bjale ke nako ya go ithopela divoutšhara tša airtime goba segolo se segolo sa beke le beke sa R4000 ge o ka nepa karabo ya potšišo ye e bonolo ya dikgetho tše ntši.

Ke thulaganyo efe ya Standard Bank yeo Bemba a šišinyago gore Zack a e šomiše kgwebong ya gagwe?

A. Blue Mobi ya Standard Bank
B. Standard Bank ATM, goba
C. Contract Save Account

Go tsenela sms-a A, B goba C, leina la gago, sefane le Nomoro ya ID go 44186. Phadisano ye e tswalelwa ka Labobedi la di 25 August 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login