Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 29 (isiNdebele)

  • Length: 1.91 MB
  • Format:

Namhlanje ku- Iketsetse – Zenzele, uBemba owakhe waba ngilomuntu ongazi litho naziza kezokubhanka, nje sengungqondongqondo wakhona. Sebe akgona nokufundisa ngitjho no- Zack Makhathakhata.

Siyakuthokozisa Mpho Molishi othumbe iR4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ngimuphi umkhiqizo we-Standard Bank uBemba abone kungcono ukuthi usetjenziswe yibhizinisi ka-Zack?

A. I-Blue Mobi ye-Standard Bank
B. I-ATM ye-Standard Bank ATM namkha i
C. Contract Save Account

Ukungenela sms’sela u- A,u- B namkha u-C negama, nesibongo kunye ne-ID yakho ku-31531. Iphaliswaneli livalwa ngelesibili ngezi 25 August 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login