Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 29 (isiXhosa)

  • Length: 1.9 MB
  • Format:

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, uBemba owayengazi nowathwethwa kwezokubhankisha ngoku uyingcaphephe kwelicala lokubhankisha. Ude ufundisa into ethile le ingu Zack Makhathakhata buqu.

Sithi halala ku Buyilwa Manqathe oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Yeyiphi le mveliso yase Standard Bank u Bemba ayincomayo kwishishini lika Zack?

A. Yi-Blue Mobi yase Standard Bank
B. I-Standard Bank ATM okanye
C. I-Contract Save Account

Ngenela ngoku SMS’a noba ngu A, B okanye C negama lakho, ifani nenombolo Yesazisi sakho kwa 44189. Olu khuphiswano luvala ngoLwesibini we 25 ku August 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login