Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 30 (Sepedi)

  • Length: 1.89 MB
  • Format:

Lehono go Iketsetse – Zenzele, kgwebo ya Zack e thomile go sepela gabotse, ebile, o nagana go tsenya Tap and Go le Snapscan bja’ka mekgwa ya tlaleletšo yeo diklaente tša gagwe di ka e šomišago go lefa.

Re lebogiša Portia Lebelo yo a ithopetšego R4000 phadišanong ya rena. Re sa lebale le bao ba ithopetšego airtime.

Bjale ke nako ya go ithopela divoutšhara tša airtime goba segolo se segolo sa beke le beke sa R4000 ge o ka nepa karabo ya potšišo ye e bonolo ya dikgetho tše ntši.

Ke efe mo go dithulaganyo tše tša Standard Bank yeo Zack a akanyago go e tsenya tirišong bja’ka karolo ya kgwebo ya gagwe?

A. Instant Money
B. Snapscan, goba
C. Tax Free Call Deposit

Go tsenela sms-a A, B goba C, leina la gago, sefane le Nomoro ya ID go 44186. Phadisano ye e tswalelwa ka Labobedi la di 01 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login