Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 30 (isiNdebele)

  • Length: 1.89 MB
  • Format:

Namhlanje ku-Iketsetse – Zenzele, izinto zikhamba kuhle ebhizinisini ka-Zack, kangangokuthi, sebe acabanga ukuthenga imitjhinyana yokubhadela i-Tap and Go ne- Snapscan njengezinye iindlela amaklayenti wakhe angabhadela ngazo.

Siyakuthokozisa Phumzile Mahlangu othumbe iR4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ngimuphi kilemikhiqizo ye-Standard Bank uZack ahlela ukuwusebenzisa njengencenye yebhizinisakhe?

A. Instant Money
B. Snapscan namkha
C. I-Tax Free Call Deposit

Ukungenela sms’sela u- A,u- B namkha u-C negama, nesibongo kunye ne-ID yakho ku-31531. Iphaliswaneli livalwa ngelesibili ngezi 01 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login