Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 30 (isiXhosa)

  • Length: 1.9 MB
  • Format:

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, izinto ngathi ziyalunga kwishishini lika Zack, kangangokuba, ude ucinga ngendlela zokuhlawulwa eziyi Tap and Go ne Snapscan ukuze abathengi bakhe bahlawule lu.

Sithi halala ku Siyamthemba Ngetu oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Yeyiphi kwezi mveliso zase Standard Bank uZack aceba ukuzongeza kwishishini lakhe?

A. Instant Money
B. Snapscan okanye
C. Tax Free Call Deposit

Ngenela ngoku SMS’a noba ngu A, B okanye C negama lakho, ifani nenombolo Yesazisi sakho kwa 44189. Olu khuphiswano luvala ngoLwesibini we 01 ku September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login