Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 31 (Sepedi)

  • Length: 1.91 MB
  • Format:

Lehono go Iketsetse – Zenzele, ntlo ya Zack e kotsing ya go ka thubiwa morago ga moletlogadi wa go e bula; naa yena le Portia ba tla phema bjang bothata bjo?

Re lebogiša Daniel Sello yo a ithopetšego R4000 phadišanong ya rena. Re sa lebale le bao ba ithopetšego airtime.

Bjale ke nako ya go ithopela divoutšhara tša airtime goba segolo se segolo sa beke le beke sa R4000 ge o ka nepa karabo ya potšišo ye e bonolo ya dikgetho tše ntši.

Naa Zack o lefile Portia bjang?

A. Ka Standard Bank Banking App
B. Instant Money, goba
C. Khese

Go tsenela sms-a A, B goba C, leina la gago, sefane le Nomoro ya ID go 44186. Phadisano ye e tswalelwa ka Labobedi la di 08 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login