Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 31 (isiNdebele)

  • Length: 1.91 MB
  • Format:

Namhlanje ku-Iketsetse – Zenzele, indlu ka-Zack isengozini yokugqekezwa ngemva kokuthi kwenziwe umnyanya wokuyivula obe yipumelelo, ingabe bano-Portia bazoyibalekela njani ingozi enjalo?

Siyakuthokozisa Pakieso Ncongwana othumbe i-R4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ingabe uZack umbhadele njani u-Portia?

A. Nge-Standard Bank Banking App
B. Nge-Instant Money namkha
C. ngemali

Ukungenela sms’sela u- A,u- B namkha u-C negama, nesibongo kunye ne-ID yakho ku-31531. Iphaliswaneli livalwa ngelesibili ngezi 08 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login