Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 31 (isiXhosa)

  • Length: 1.91 MB
  • Format:

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, Zack’s house is at risk of being burgled after a successful housewarming, how will he and Portia escape this danger?

Sithi halala ku Ernest Manyisane oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Ingaba u-Zack umhlawule njani u-Portia?

A. Nge Standard Bank Banking App
B. Nge Instant Money okanye
C. Imali ezinkozo

Ngenela ngoku SMS’a noba ngu A, B okanye C negama lakho, ifani nenombolo Yesazisi sakho kwa 44189. Olu khuphiswano luvala ngoLwesibini we 08 ku September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login