Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 32 (Sepedi)

  • Length: 1.91 MB
  • Format:

Lehono go Iketsetse – Zenzele, Ma Angie o swaretše Ma Nkosi ditaba tša go thabiša e le ruri. Ka lehlakoreng le lengwe moya wa Ma Nkosi o fase ka lebaka la phathi ya Zack.

Re lebogiša Modike Rabothata yo a ithopetšego R4000 phadišanong ya rena. Re sa lebale le bao ba ithopetšego airtime.

Bjale ke nako ya go ithopela divoutšhara tša airtime goba segolo se segolo sa beke le beke sa R4000 ge o ka nepa karabo ya potšišo ye e bonolo ya dikgetho tše ntši.

Naa ke setlabakelo sefe sa Standard Bank seo Zack le Ma Angie ba akanyago go se šomiša kgwebong ya bona?

A. Access Point
B. Blu Mobi, goba
C. Platinum Cheque Card

Go tsenela sms-a A, B goba C, leina la gago, sefane le Nomoro ya ID go 44186. Phadisano ye e tswalelwa ka Labobedi la di 15 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login