Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 32 (isiNdebele)

  • Length: 1.91 MB
  • Format:

Namhlanje ku- Iketsetse–Zenzele, u-Ma Angie uneendaba ezimnandi aziphathele uMa Nkosi, lokhuya u-MaNkosi asaratharatha nge-Phathi ka-Zack.

Siyakuthokozisa Londokuhle Ngwenya othumbe i-R4000 ephaliswanen lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ingabe ngimuphi umtjhinyana we-Standard Bank u-Zack bano- Ma Angie bebakhuluma ngawo ukuthi bawusebenzise emabhizinisinabo?

A. I-Access Point
B. BluMobi
C. Platinum Cheque Card

Ukungenela sms’sela u- A,u- B namkha u-C negama, nesibongo kunye ne-ID yakho ku-31531. Iphaliswaneli livalwa ngelesibili ngezi 15 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login