Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 32 (isiXhosa)

  • Length: 1.91 MB
  • Format:

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, uMa Angie unendaba ezimandi aziphathele u Ma Nkosi, lo gama u Ma Nkosi esaqunjiswe yipati ka Zack.

Sithi halala ku Vusimzi Makaula oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Sesiphi isixhobo saseStandard Bank uZack noMaAngie abafuna ukusisebenzisa kumashishini abo?

A. Yi-Access Point
B. Yi-Blu Mobi
C. Yi-Platinum Cheque Card

Ngenela ngoku SMS’a noba ngu A, B okanye C negama lakho, ifani nenombolo Yesazisi sakho kwa 44189. Olu khuphiswano luvala ngoLwesibini we 15 ku September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login