Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 32 (isiZulu)

  • Length: 1.91 MB
  • Format:

Namuhla ku Iketsetse – Zenzele, uMa Angie unezindaba ezimnandi aziphathele uMa Nkosi, kanti-ke uMa Nkosi yena unokubalisa nge party ka Zack.

Halala ku Ntlantleni Miya oziwinele uR4000 emncintiswaneni wethu nakulabo abaziwinele i-airtime.

Manje sekuyisikhathi sokuziwinela ama voucher e-airtime noma umklomelo omkhulukazi wesonto nesonto ka R4000 uma uphendule kahle lombuzo olula, ngokukhetha impendulo eshaya emhloleni phakathi kwalezi ezilandelayo.

Ingabe nguyiphi i-device yakwa Standard Bank abakhulume ngayo oZack beno Ma Angie, maqondana nokuyisebenzisa kwibhizinisi labo?

A. Yi-Access Point
B. Yi-Blu Mobi
C. Yi-Platinum Cheque Card

Ukungenela lomncintiswano, sms-sela impendulo yakho engu A, B noma C negama lakho, isibongo nenombolo kamazisi ku 44187. Lomncintiswano uvalwa ngolwesibili zingu ku 15 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login