Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 33 (Sepedi)

  • Length: 1.92 MB
  • Format:

Lehono go Iketsetse – Zenzele, go bonala e ka Mike o tšwile mathateng, goba re a foša? Ke eng seo Mike a se fihlelago Sebe mabapi le melaetša ya sephiri karateng ya gagwe?

Re lebogiša Lindy Maeyane yo a ithopetšego R4000 phadišanong ya rena. Re sa lebale le bao ba ithopetšego airtime.

Bjale ke nako ya go thopa divoutšhara tša airtime goba sefoka se segolo sa beke le beke sa R4000 ge o ka nepa karabo ya potšitšo ye e bonolo ya dikgetho tše ntši.

Ke efe mo go diakhaonte tše tša Standard Bank yeo Zack a sa tšwago go e bula?

A. Bizlaunch Account
B. Prestige Banking Current Account, goba
C. Money Market Call Account

Go tsenela sms-a A, B goba C, leina la gago, sefane le Nomoro ya ID go 44186. Phadisano ye e tswalelwa ka Labobedi la di 22 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login