Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 33 (isiNdebele)

  • Length: 1.92 MB
  • Format:

Namhlanje ku-Iketsetse–Zenzele, uMike uphumile ebudisini, kgani akusinjalo? Yini lokhu uMike asolo akufihlela u-Sebe malungana nomlayezo orarako ekaradeni lakhe?

Siyakuthokozisa Amos Khumalo othumbe i-R4000 ephaliswaneni lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ngiyiphi kilama-account angenzasi u-Zack asand’ukuyivula?

A. Yi-Bizlaunch Account
B. Yi-Prestige Banking Current Account namkha
C. yi-Money Market Call Account

Ukungenela sms’sela u- A,u- B namkha u-C negama, nesibongo kunye ne-ID yakho ku-31531. Iphaliswaneli livalwa ngelesibili ngezi 22 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login