Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 33 (isiXhosa)

  • Length: 1.92 MB
  • Format:

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, uMike uphumile emanyaleni, phofu ingaba kunjalo? Yintoni le ifihlwa ngu Mike ku Sebe ngomyalezo omangalisayo osekhadini lakhe?

Sithi halala ku Mzamo Khwethu oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Yeyiphi kwezi akhawunti zase Standard bank Accounts evulwe ngu Zack mva nje?

A. Yi-Bizlaunch Account
B. Yi-Prestige Banking Current Account okanye
C. I-Money Market Call Account

Ngenela ngoku SMS’a noba ngu A, B okanye C negama lakho, ifani nenombolo Yesazisi sakho kwa 44189. Olu khuphiswano luvala ngoLwesibini we 22 ku September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login