Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 33 (isiZulu)

  • Length: 1.92 MB
  • Format:

Namuhla ku Iketsetse – Zenzele, kwangathi uMike usesimeni esingcono, noma mhlawumbe sisheshe sajabula?

Halala ku Hapiness Sithole oziwinele uR4000 emncintiswaneni wethu nakulabo abaziwinele i-airtime.

Manje sekuyisikhathi sokuziwinela ama voucher e-airtime noma umklomelo omkhulukazi wesonto nesonto ka R4000 uma uphendule kahle lombuzo olula, ngokukhetha impendulo eshaya emhloleni phakathi kwalezi ezilandelayo.

Ngabe nguyiphi i-akhawunti yase Standard bank asanda ukuyivula uZack?

A. I-Bizlaunch Account
B. I-Prestige Banking Current Account noma
C. I-Money Market Call Account

Ukungenela lomncintiswano, sms-sela impendulo yakho engu A, B noma C negama lakho, isibongo nenombolo kamazisi ku 44187. Lomncintiswano uvalwa ngolwesibili zingu ku 22 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login