Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 34 (Sepedi)

  • Length: 1.92 MB
  • Format:

Lehono go Iketsetse – Zenzele, dinokwane tše 2 tše mpe di boile motseng, mme seo se ra mathata feela go badudi ba Iketsetse. E ka ba ke bomang dinokwane tše tše 2?

Re lebogiša Mathiba Makunyane yo a ithopetšego R4000 phadišanong ya rena. Re sa lebale le bao ba ithopetšego airtime.

Bjale ke nako ya go thopa divoutšhara tša airtime goba sefoka se segolo sa beke le beke sa R4000 ge o ka nepa karabo ya potšitšo ye e bonolo ya dikgetho tše ntši.

Naa TT a ka beeletša tšhelete ya gagwe bjang ka mokgwa wo o bolokegilego dikhamphaning tše dingwe?

A. Ka Contract Save Account
B. Ka Money Market Call Account, goba
C. Ka Access Save Account

Go tsenela sms-a A, B goba C, leina la gago, sefane le Nomoro ya ID go 44186. Phadisano ye e tswalelwa ka Labobedi la di 29 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login