[Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 34 (isiNdebele)

  • Length: 1.92 MB
  • Format:

Namhlanje ku-Iketsetse–Zenzele, babuyile abantu ababili abalitshwenyo khulu kilendawo, kanti ukubuya kwabo kuyokuletha omkhulu umraro emphakathini we-Iketsetse. Ingabe bobani labantu ababili abalitshwenyo na?

Siyakuthokozisa Annah Mahlangu othumbe i-R4000 ephaliswanen lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ingabe u-TT angayisisa njani ngokuphepha imalakhe kezinye iinkhampani?

A. Nge- Contract Save Account
B. nge Money Market Call Account namkha
C. I-Access Save Account

Ukungenela sms’sela u- A,u- B namkha u-C negama, nesibongo kunye ne-ID yakho ku-31531. Iphaliswaneli livalwa ngelesibili ngezi 29 September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login