Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 34 (isiXhosa)

  • Length: 1.92 MB
  • Format:

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, kubuye ababini abanganqwenelwa nangubani kule ngingqi, ngathi uluntu lwase Iketsetse lusengxakini kwakhonay. Ingaba ngobani lemiguvela mibini ikruqulayo?

Sithi halala ku Lindikhaya Bhalindlela oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Ingaba u-TT angayivalela njani ngokhuseleko imali yakhe kwezinye iinkampani?

A. Nge Contract Save Account
B. Nge Money Market Call Account okanye
C. Nge Access Save Account

Ngenela ngoku SMS’a noba ngu A, B okanye C negama lakho, ifani nenombolo Yesazisi sakho kwa 44189. Olu khuphiswano luvala ngoLwesibini we 29 ku September 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login