Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 35 (Sepedi)

  • Length: 1.9 MB
  • Format:

Lehono go Iketsetse – Zenzele, Dinah o boetše o tsenya TT mathateng ka mathaithai a gagwe. Zack o tloga a ikemišeditše go iphagamiša bja’ka rakgwebo.

Re lebogiša Isa Shai yo a ithopetšego R4000 phadišanong ya rena. Re sa lebale le bao ba ithopetšego airtime.

Bjale ke nako ya go thopa divoutšhara tša airtime goba sefoka se segolo sa beke le beke sa R4000 ge o ka nepa karabo ya potšitšo ye e bonolo ya dikgetho tše ntši.

Ke tšhelete e kaakang yeo TT a swanetšego go dula a na le yona ka go Money Market call account ya gagwe ka dinako tšohle?

A. R5
B. R350
C. R20 000

Go tsenela sms-a A, B goba C, leina la gago, sefane le Nomoro ya ID go 44186. Phadisano ye e tswalelwa ka Labobedi la di 06 October 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login