Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 35 (isiNdebele)

  • Length: 1.9 MB
  • Format:

Namhlanje ku- Iketsetse–Zenzele, U-Dinah uthomile godu ufaka u-TT emrarweni ngokuthandwa kwakhe ukubukwa. u-Zack uncame mbala ukuzikhuphukisa njengosomabhizinisi.

Siyakuthokozisa Sibusiso Sibanyoni othumbe i-R4000 ephaliswanen lethu nakilabo abazithumbele ama-airtime.

Nje-ke, sikhathi sokuzithumbela ama-voucher we- airtime namkha unongorwana ongomkhulu we- R4000 nawuphendula naku umbuzo olula ipendulo yakhona oyikhetha kezinengi.

Ingabe yimalini u- TT ekufuze ayibeke e-akhawuntini yakhe i-Money Market call account soke isikhathi?

A. R5
B. R350
C. R20 000

Ukungenela sms’sela u- A,u- B namkha u-C negama, nesibongo kunye ne-ID yakho ku-31531. Iphaliswaneli livalwa ngelesibili ngezi 06 October 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login