Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 35 (isiXhosa)

  • Length: 1.9 MB
  • Format:

Namhlanje kwi Iketsetse – Zenzele, u Dinah efaka u TT engxakini kwakhona ngezimanga zakhe. uZack uzama kangangoko ukuzinyusela phezulu njengosomashishini.

Sithi halala ku Sisipho Bhili oziwinele i-R4000 kukhuphiswano lwethu kunye nabo baziwinele i-airtime.

Ngoku lixesha lokuziwinela iivawutsha ze airtime okanye ibhasokazi laveki zonke le R4000 xa uphendula ngokuchanekileyo lo mbuzo ulula ozikhethelayo impendulo kuwo.

Kufuneka u-TT agcine malini kwi Money Market Call Account yakhe maxa onke?

A. R5
B. R350
C. R20 000

Ngenela ngoku SMS’a noba ngu A, B okanye C negama lakho, ifani nenombolo Yesazisi sakho kwa 44189. Olu khuphiswano luvala ngoLwesibini we 06 October 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login