Iketsetse-Zenzele Season 3, Episode 35 (isiZulu)

  • Length: 1.9 MB
  • Format:

Namuhla ku Iketsetse – Zenzele, Usephindile futhi uDinah ngalomkhuba wakhe wokufaka uTT enkingeni.

Halala ku December Macu oziwinele uR4000 emncintiswaneni wethu nakulabo abaziwinele i-airtime.

Manje sekuyisikhathi sokuziwinela ama voucher e-airtime noma umklomelo omkhulukazi wesonto nesonto ka R4000 uma uphendule kahle lombuzo olula, ngokukhetha impendulo eshaya emhloleni phakathi kwalezi ezilandelayo.

Kumele ahlale enamalini uTT sonke isikhathi, kwi Money Market call account yakhe?

A. R5
B. R350
C. R20 000

Ukungenela lomncintiswano, sms-sela impendulo yakho engu A, B noma C negama lakho, isibongo nenombolo kamazisi ku 44187. Lomncintiswano uvalwa ngolwesibili zingu ku 06 October 2015.

Social networks and links

Twitter  Facebook  Youtube  Standard Bank Group

Find us on Facebook

User login